Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 62.274 διακριτά κτήρια σε ταχυδρομικές διευθύνσεις που ανήκουν στους ακόλουθους ΤΚ: 10431, 10432, 10437, 10438, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10671, 10672, 10673, 10674, 10680, 10681, 11141, 11142, 11144, 11145, 11146, 11251, 11252, 11255, 11257, 11361, 11472, 11473, 11526, 11527, 11528, 11632, 11633, 11634, 11851, 11852, 11853, 12461, 12462, 13121, 13123, 13231, 13232, 14121, 14122, 14231, 14234, 14451, 14561, 14562, 14564, 14671, 15124, 15127, 15232, 15233, 15234, 15451, 15452, 15561, 15562, 15669, 16121, 16231, 16232, 16233, 16341, 16346, 17121, 17122, 17123, 17124, 17455, 17562, 17676, 17778, 18233, 18532, 18533, 18534, 18541, 18547, 23100, 24132, 26222, 26224, 26333, 35131, 35132, 35133, 41221, 41222, 41223, 41334, 43131, 43132, 54248, 54249, 54622, 54623, 54624, 54631, 54635, 54636, 54639, 54640, 54641, 54642, 54655, 55131, 55132, 55133, 55134, 55236, 56429, 57013, 60132, 60133, 60134, 61100, 65201, 65302, 65403, 73132, 73134, 74100, 85101, 85104, 85131. Για τα κτήρια αυτά έχει δηλωθεί ότι καλύπτονται ήδη ή ότι πρόκειται να καλυφθούν από ένα τουλάχιστον πάροχο.
Βήμα 1: Εισάγετε τον ταχυδρομικό κωδικό
Έλεγχος