Εκτύπωση Όρων Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος

Όροι Χρήσης των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης
«Superfast Broadband»

  1. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Superfast Broadband» και σε περίπτωση διαφωνίας να απόσχει. Η χρήση των υποδομών της δράσης συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
  2. Ο χρήστης των υποδομών της δράσης «Superfast Broadband» δηλώνει και αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι οποιαδήποτε δραστηριότητά του στα Πληροφοριακά Συστήματα της δράσης καθώς και η χρήση αυτών, θα συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης και με την εκάστοτε (εθνική και ενωσιακή) ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Οι εκάστοτε χρήστες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και να απαλλάξουν την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους, συνεργάτες και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις: δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κ.α. σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  4. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη από την υποδομή αυτή υπόκεινται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται και με τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών µέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οποιαδήποτε τυχόν διένεξη μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη δράση «Superfast Broadband» και δεν ευθύνεται για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που πραγματοποιείται από την πλευρά των τηλεπικοινωνιακών παρόχων είτε οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου που συμμετέχει στη δράση «Superfast Broadband». Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δράσης «Superfast Broadband», αποκλειστικά και μόνο στην έκταση και στον σκοπό που επιβάλλουν: α) το αντικείμενο της δράσης, β) η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και γ) η ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με την δράση αυτή.
  5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό της δράσης «Superfast Broadband» και δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο παρόν καθώς και τις νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η χρήση των υποδομών της δράσης «Superfast Broadband» συνεπάγεται την αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων σχετικά με την καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που θα τηρείται και θα τυγχάνει επεξεργασίας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση της παρούσας δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν οι χρήστες και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεση και προηγούμενη ενημέρωσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
  6. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
  7. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά που κάνουν χρήση των υποδομών να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον δεν διακόπτουν τη χρήση, συνάγεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.
  8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους, δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος (κάντε scroll για να τους διαβάσετε)
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τα όσα αναγράφονται στον οδηγό της δράσης
Συνέχεια Εγγραφής